• لیست کارت های محمد نصرتي
 • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/05/26

  90 کارت زرد

 • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1396/07/04

  94 کارت زرد

 • نفت تهران : استقلال خوزستان 1396/07/25

  92 کارت زرد 92 کارت زردوقرمز

 • سپيدرود رشت : نفت تهران 1396/10/01

  75 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1396/10/15

  88 کارت زرد

 • نفت تهران : پيکان تهران 1396/11/12

  51 کارت زرد

 • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1396/12/04

  75 کارت زرد