• لیست کارت های محمد نصرتي
  • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/05/26

    90 کارت زرد

  • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1396/07/04

    94 کارت زرد