• لیست کارت های محمد ناصري
  • سیاه جامگان : ذوب آهن اصفهان 1395/05/04

    60 کارت زرد

  • استقلال تهران : سیاه جامگان 1395/12/14

    87 کارت زرد