• لیست کارت های محمد قاضي نجف آبادي
  • پيکان تهران : نفت تهران 1395/06/25

    64 کارت زرد

  • نفت تهران : پرسپولیس تهران 1395/12/15

    90 کارت زرد

  • نفت تهران : سیاه جامگان 1396/01/11

    93 کارت زرد