• لیست کارت های محمد قاضي نجف آبادي
 • پيکان تهران : نفت تهران 1395/06/25

  64 کارت زرد

 • نفت تهران : پرسپولیس تهران 1395/12/15

  90 کارت زرد

 • نفت تهران : سیاه جامگان 1396/01/11

  93 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/02/14

  29 کارت زرد