• لیست کارت های محمد عباس زاده
  • سايپـا تهران : استقلال تهران 1396/05/26

    59 کارت زرد

  • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1396/09/04

    47 کارت زرد