• لیست کارت های محمد طيبي
 • استقلال خوزستان : نفت تهران 1395/05/21

  20 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : استقلال خوزستان 1395/08/07

  57 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : فولاد خوزستان 1395/09/19

  79 کارت زرد

 • استقلال تهران : استقلال خوزستان 1395/10/28

  90 کارت زرد 94 کارت زردوقرمز

 • پيکان تهران : استقلال خوزستان 1395/11/26

  81 کارت زرد