• لیست کارت های محمد دانشگر
 • پيکان تهران : نفت تهران 1395/06/25

  61 کارت زرد

 • پدیده خراسان : نفت تهران 1395/11/04

  53 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : نفت تهران 1395/11/30

  44 کارت زرد

 • سايپـا تهران : نفت تهران 1396/01/18

  91 کارت زرد

 • نفت تهران : فولاد خوزستان 1396/01/25

  43 کارت زرد