• لیست کارت های محمد دانشگر
  • پيکان تهران : نفت تهران 1395/06/25

    61 کارت زرد

  • پدیده خراسان : نفت تهران 1395/11/04

    53 کارت زرد

  • ماشین سازی تبریز : نفت تهران 1395/11/29

    44 کارت زرد