• لیست کارت های محرم نويدکيا
  • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1395/05/11

    74 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : پرسپولیس تهران 1395/06/31

    86 کارت زرد