• لیست کارت های لوسيانو پريرا مندس
  • ماشین سازی تبریز : گسترش فولاد 1395/05/11

    46 کارت زرد

  • گسترش فولاد : پرسپولیس تهران 1395/05/16

    19 کارت زرد

  • پدیده خراسان : گسترش فولاد 1395/12/13

    62 کارت زرد