• لیست کارت های اسماعيل شريفات
  • فولاد خوزستان : سايپـا تهران 1395/06/20

    40 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : صباي قم 1395/07/23

    35 کارت زرد

  • فولاد خوزستان : استقلال خوزستان 1396/01/31

    32 کارت زرد