• لیست کارت های فرشاد احمد زاده
 • سايپـا تهران : پرسپولیس تهران 1395/05/05

  43 کارت زرد

 • گسترش فولاد : پرسپولیس تهران 1395/05/16

  42 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سايپـا تهران 1395/10/24

  55 کارت قرمز

 • پرسپولیس تهران : گسترش فولاد 1395/11/04

  85 کارت زرد

 • نفت تهران : پرسپولیس تهران 1395/12/15

  47 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : استقلال خوزستان 1395/12/19

  13 کارت زرد