• لیست کارت های فرزاد حاتمي
 • سايپـا تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/07/24

  74 کارت زرد

 • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/09/19

  77 کارت زرد

 • پيکان تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/11/03

  45 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : تراکتورسازي تبریز 1395/11/17

  90 کارت زرد 93 کارت زردوقرمز

 • تراکتورسازي تبریز : استقلال تهران 1396/01/31

  5 کارت زرد