• لیست کارت های غلامحسين بادامکي
  • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

    23 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : سیاه جامگان 1395/10/03

    88 کارت زرد

  • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1395/11/04

    52 کارت زرد