• لیست کارت های غلامحسين بادامکي
 • پدیده خراسان : سیاه جامگان 1395/05/10

  23 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سیاه جامگان 1395/10/03

  88 کارت زرد

 • سايپـا تهران : سیاه جامگان 1395/11/04

  52 کارت زرد

 • سیاه جامگان : تراکتورسازي تبریز 1395/12/06

  67 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سیاه جامگان 1396/01/25

  78 کارت زرد