• لیست کارت های عليرضا نقي زاده
  • ماشین سازی تبریز : گسترش فولاد 1395/05/11

    22 کارت زرد

  • ذوب آهن اصفهان : گسترش فولاد 1395/05/21

    25 کارت زرد 88 کارت زردوقرمز