• لیست کارت های عليرضا عزت کرامت
 • نفت تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/31

  46 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

  39 کارت زرد

 • نفت تهران : استقلال خوزستان 1395/11/09

  35 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : نفت تهران 1395/11/30

  38 کارت زرد