• لیست کارت های عليرضا صفر بيرانوند
  • پرسپولیس تهران : نفت تهران 1395/07/24

    53 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : سايپـا تهران 1395/10/24

    91 کارت زرد