• لیست کارت های علي عبداله زاده
 • صنعت نفت آبادان : ماشین سازی تبریز 1395/07/30

  71 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سايپـا تهران 1395/09/18

  52 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : صنعت نفت آبادان 1395/09/26

  64 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : نفت تهران 1395/11/15

  92 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : پيکان تهران 1395/12/13

  80 کارت زرد