• لیست کارت های ادر لوسيانو
  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    12 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : ذوب آهن اصفهان 1395/11/23

    55 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : نفت تهران 1396/02/14

    93 کارت زرد