• لیست کارت های عبدالله کرمي قلعه طوقي
 • فولاد خوزستان : ماشین سازی تبریز 1395/05/05

  9 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : ذوب آهن اصفهان 1395/05/15

  14 کارت زرد

 • سیاه جامگان : فولاد خوزستان 1395/05/22

  54 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : فولاد خوزستان 1395/07/29

  23 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : سیاه جامگان 1395/11/09

  73 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : گسترش فولاد 1395/11/28

  90 کارت زرد