• لیست کارت های علي طاهران سرخه
  • تراکتورسازي تبریز : پرسپولیس تهران 1396/05/12

    80 کارت زرد

  • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/05/20

    41 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1396/06/31

    77 کارت زرد