• لیست کارت های يونس دلفي
 • استقلال تهران : استقلال خوزستان 1396/05/13

  85 کارت زرد

 • پدیده خراسان : استقلال خوزستان 1396/05/27

  46 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : استقلال خوزستان 1396/09/09

  90 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : استقلال تهران 1396/10/07

  55 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : پدیده خراسان 1396/10/21

  85 کارت زرد

 • پارس جنوبي جم : استقلال خوزستان 1396/10/28

  90 کارت زرد