• لیست کارت های يونس دلفي
  • استقلال تهران : استقلال خوزستان 1396/05/13

    85 کارت زرد

  • پدیده خراسان : استقلال خوزستان 1396/05/27

    46 کارت زرد