• لیست کارت های سرور جباروف
 • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/05/20

  66 کارت زرد

 • سیاه جامگان : استقلال تهران 1396/08/29

  49 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : استقلال تهران 1396/10/07

  62 کارت زرد

 • استقلال تهران : پرسپولیس تهران 1396/12/10

  77 کارت زرد