• لیست کارت های طالب ريکاني
  • سپاهان اصفهان : پدیده خراسان 1395/05/05

    89 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : ماشین سازی تبریز 1395/11/21

    86 کارت زرد