• لیست کارت های شهاب الدين گردان
  • پدیده خراسان : سپاهان اصفهان 1396/05/13

    93 کارت زرد

  • پدیده خراسان : ذوب آهن اصفهان 1396/07/21

    82 کارت زرد