• لیست کارت های شاهين ثاقبي
 • سپاهان اصفهان : سايپـا تهران 1396/05/06

  47 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : سیاه جامگان 1396/07/21

  78 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : پيکان تهران 1396/08/09

  11 کارت زرد

 • پيکان تهران : سیاه جامگان 1396/11/20

  31 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : پيکان تهران 1396/11/26

  77 کارت زرد