• لیست کارت های سيد مهدي اسلامي
  • ماشین سازی تبریز : استقلال خوزستان 1395/07/24

    58 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

    64 کارت زرد