• لیست کارت های سيد مهدي اسلامي
 • ماشین سازی تبریز : استقلال خوزستان 1395/07/24

  58 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : ماشین سازی تبریز 1395/11/08

  64 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : صنعت نفت آبادان 1395/12/19

  96 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : پرسپولیس تهران 1396/01/26

  69 کارت زرد