• لیست کارت های سيد محمد رضا حسيني
 • صباي قم : ذوب آهن اصفهان 1395/06/20

  93 کارت زرد

 • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/06/30

  77 کارت زرد

 • نفت تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/07/29

  70 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : استقلال تهران 1395/11/28

  80 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : ذوب آهن اصفهان 1396/01/11

  86 کارت زرد

 • پيکان تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/01/26

  72 کارت زرد