• لیست کارت های سيد عليرضا زندولي
  • استقلال خوزستان : سايپـا تهران 1396/05/19

    23 کارت زرد

  • استقلال خوزستان : پارس جنوبي جم 1396/06/02

    97 کارت زرد