• لیست کارت های موسي ترايوره
 • سیاه جامگان : صباي قم 1395/06/25

  47 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

  59 کارت زرد 84 کارت زردوقرمز

 • سیاه جامگان : نفت تهران 1395/08/07

  58 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سیاه جامگان 1395/10/03

  48 کارت زرد