• لیست کارت های احمد اميرکامدار
 • استقلال تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/21

  81 کارت زرد

 • سیاه جامگان : ماشین سازی تبریز 1395/09/26

  54 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : فولاد خوزستان 1395/10/24

  80 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : صباي قم 1395/11/03

  91 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : استقلال تهران 1395/11/13

  62 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : پدیده خراسان 1396/01/18

  85 کارت زرد