• لیست کارت های کاخبر کاکاشويلي
 • صباي قم : ماشین سازی تبریز 1395/05/16

  38 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

  63 کارت زرد

 • استقلال تهران : ماشین سازی تبریز 1395/06/21

  90 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : استقلال خوزستان 1395/07/24

  37 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : ماشین سازی تبریز 1395/09/12

  40 کارت زرد 58 کارت زردوقرمز

 • ماشین سازی تبریز : سايپـا تهران 1395/10/19

  45 کارت زرد

 • گسترش فولاد : ماشین سازی تبریز 1395/10/29

  67 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : ماشین سازی تبریز 1395/12/14

  44 کارت زرد

 • ماشین سازی تبریز : صنعت نفت آبادان 1395/12/19

  75 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : ماشین سازی تبریز 1396/01/31

  89 کارت زرد

 • سايپـا تهران : ماشین سازی تبریز 1396/02/14

  23 کارت زرد