• لیست کارت های گويي هيان کيم
 • صنعت نفت آبادان : تراکتورسازي تبریز 1395/05/11

  21 کارت زرد

 • استقلال تهران : صنعت نفت آبادان 1395/05/15

  66 کارت زرد

 • سیاه جامگان : صنعت نفت آبادان 1395/09/12

  77 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : صنعت نفت آبادان 1395/10/28

  54 کارت زرد