• لیست کارت های لي وينستون ليوناردو
  • نفت تهران : سپاهان اصفهان 1395/05/11

    79 کارت زرد

  • سايپـا تهران : سپاهان اصفهان 1395/08/06

    89 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/28

    56 کارت زرد