• لیست کارت های احسان حاجي صفي
  • ذوب آهن اصفهان : سپاهان اصفهان 1395/07/24

    21 کارت زرد

  • سپاهان اصفهان : صنعت نفت آبادان 1395/11/09

    43 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : سپاهان اصفهان 1395/11/28

    70 کارت زرد 85 کارت زردوقرمز