• لیست کارت های محمد نادري
 • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/05/20

  91 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1396/06/24

  87 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1396/06/31

  79 کارت زرد

 • تراکتورسازي تبریز : پارس جنوبي جم 1396/07/21

  33 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : تراکتورسازي تبریز 1396/08/29

  40 کارت زرد 78 کارت زردوقرمز

 • صنعت نفت آبادان : تراکتورسازي تبریز 1396/09/10

  66 کارت زرد