• لیست کارت های محمد نادري
  • استقلال تهران : تراکتورسازي تبریز 1396/05/20

    91 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1396/06/24

    87 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : پدیده خراسان 1396/06/31

    79 کارت زرد