• لیست کارت های روزبه شاهعلي دوست
  • سايپـا تهران : استقلال تهران 1396/05/26

    78 کارت زرد 93 کارت زردوقرمز

  • پدیده خراسان : سايپـا تهران 1396/06/24

    91 کارت زرد