• لیست کارت های روزبه شاهعلي دوست
 • سايپـا تهران : استقلال تهران 1396/05/26

  78 کارت زرد 93 کارت زردوقرمز

 • پدیده خراسان : سايپـا تهران 1396/06/24

  91 کارت زرد

 • سايپـا تهران : پيکان تهران 1396/09/14

  86 کارت زرد

 • نفت تهران : فولاد خوزستان 1396/10/08

  59 کارت زرد

 • صنعت نفت آبادان : سايپـا تهران 1396/10/08

  59 کارت زرد

 • استقلال تهران : سايپـا تهران 1396/10/22

  95 کارت زرد