• لیست کارت های روزبه چشمي
 • سايپـا تهران : استقلال تهران 1396/05/26

  80 کارت زرد

 • پارس جنوبي جم : استقلال تهران 1396/06/24

  33 کارت زرد

 • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/06/29

  94 کارت زرد

 • استقلال تهران : فولاد خوزستان 1396/07/21

  94 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : استقلال تهران 1396/08/04

  21 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : استقلال تهران 1396/10/07

  15 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : استقلال تهران 1396/11/15

  86 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : استقلال تهران 1396/12/05

  38 کارت زرد