• لیست کارت های روزبه چشمي
  • سايپـا تهران : استقلال تهران 1396/05/26

    80 کارت زرد

  • پارس جنوبي جم : استقلال تهران 1396/06/24

    33 کارت زرد

  • استقلال تهران : ذوب آهن اصفهان 1396/06/29

    94 کارت زرد