• لیست کارت های روح الله سيف اللهي مقدم
 • سیاه جامگان : فولاد خوزستان 1395/05/22

  78 کارت زرد

 • سیاه جامگان : استقلال تهران 1395/07/24

  91 کارت زرد

 • استقلال خوزستان : سیاه جامگان 1395/09/04

  92 کارت زرد

 • پيکان تهران : سیاه جامگان 1395/09/19

  36 کارت زرد

 • پرسپولیس تهران : سیاه جامگان 1395/10/03

  76 کارت زرد

 • فولاد خوزستان : سیاه جامگان 1395/11/09

  59 کارت زرد

 • صباي قم : سیاه جامگان 1395/11/21

  85 کارت زرد

 • سیاه جامگان : پرسپولیس تهران 1396/02/14

  48 کارت زرد