• لیست کارت های رضا خالقي فر
  • گسترش فولاد : پدیده خراسان 1395/07/25

    21 کارت زرد

  • گسترش فولاد : سپاهان اصفهان 1395/09/11

    53 کارت زرد

  • پرسپولیس تهران : گسترش فولاد 1395/11/04

    59 کارت زرد