• لیست کارت های رسول نويدکيا
 • سپاهان اصفهان : پيکان تهران 1395/06/20

  74 کارت زرد

 • سپاهان اصفهان : پرسپولیس تهران 1395/06/31

  75 کارت زرد

 • گسترش فولاد : سپاهان اصفهان 1395/09/11

  39 کارت زرد

 • سیاه جامگان : سپاهان اصفهان 1395/12/20

  84 کارت زرد