• لیست کارت های ابولحسن جعفري
 • فولاد خوزستان : پدیده خراسان 1395/06/26

  83 کارت زرد

 • صباي قم : پدیده خراسان 1395/08/06

  48 کارت زرد

 • استقلال تهران : پدیده خراسان 1395/09/25

  64 کارت زرد

 • پدیده خراسان : سپاهان اصفهان 1395/10/24

  92 کارت زرد

 • پدیده خراسان : تراکتورسازي تبریز 1396/01/25

  71 کارت زرد

 • ذوب آهن اصفهان : پدیده خراسان 1396/02/14

  71 کارت زرد