• لیست کارت های رضا اسدي
  • نفت تهران : ذوب آهن اصفهان 1395/07/29

    89 کارت زرد

  • نفت تهران : استقلال تهران 1395/10/23

    13 کارت زرد

  • نفت تهران : صباي قم 1396/02/09

    79 کارت زرد