لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 24 مس كرمان 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/11/30 14:00
هفته 7 شهرداري ماهشهر 0 مس كرمان 0 1396/07/12