لیگ 96973
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 ماشین سازی تبریز 1 نساجی مازندران 0 1396/08/30
هفته 31 نساجی مازندران 1 ماشین سازی تبریز 0 1397/01/21 16:30
لیگ 94954
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 34 ماشین سازی تبریز 1 نساجی مازندران 0 1395/01/30
هفته 15 نساجی مازندران 1 ماشین سازی تبریز 1 1394/08/25