لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1396/05/31 20:15 پاس قوامین
هفته 20 تراکتورسازي تبریز 1 سايپـا تهران 2 1396/10/28 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 پاس قوامین
هفته 23 تراکتورسازي تبریز 0 سايپـا تهران 0 1395/12/13 15:15 یادگار امام
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 تراکتورسازي تبریز 2 سايپـا تهران 0 1394/07/28 16:00 یادگار امام
هفته 24 سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/01/12 17:30 پاس قوامین
لیگ 93941
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته سايپـا تهران 3 تراکتورسازي تبریز 5 1393/08/04 14:30
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1393/07/11 16:00
هفته 26 تراکتورسازي تبریز 2 سايپـا تهران 1 1394/01/27 17:30
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 تراکتورسازي تبریز 1 سايپـا تهران 0 1392/06/08 19:30
هفته 22 سايپـا تهران 3 تراکتورسازي تبریز 3 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 تراکتورسازي تبریز 0 سايپـا تهران 0 1391/04/30
هفته 18 سايپـا تهران 2 تراکتورسازي تبریز 2 1391/10/06
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 تراکتورسازي تبریز 2 سايپـا تهران 2 1390/07/29
هفته 28 سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1390/12/27
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 سايپـا تهران 1 تراکتورسازي تبریز 1 1389/09/08
هفته 33 تراکتورسازي تبریز 2 سايپـا تهران 2 1390/02/25
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 تراکتورسازي تبریز 1 سايپـا تهران 2 1388/07/14
هفته 27 سايپـا تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1388/11/30