لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 3 1396/06/16 17:15 بنیان دیزل
هفته 20 پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 1 1396/10/28 15:30 آزادی
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 بنیان دیزل
هفته 18 پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1395/11/04 16:45 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1394/09/23 16:20 آزادی
هفته 29 گسترش فولاد 2 پرسپولیس تهران 4 1395/02/19 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 پرسپولیس تهران 2 گسترش فولاد 2 1393/08/15 16:30
هفته 29 گسترش فولاد 2 پرسپولیس تهران 1 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1392/06/22 20:00
هفته 24 گسترش فولاد 1 پرسپولیس تهران 0 1392/11/01 14:30