لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 سپاهان اصفهان 0 سپيدرود رشت 0 1396/05/31 20:15 نقش جهان
هفته 20 سپيدرود رشت 2 سپاهان اصفهان 1 1396/10/29 15:00 سردار جنگل