لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 پيکان تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/06/02 20:15 شهدا
هفته 20 فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 2 1396/11/26 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پيکان تهران 2 فولاد خوزستان 1 1395/10/03 15:00 شهدا
هفته 30 فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 2 1396/02/14 18:00 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 پيکان تهران 1 فولاد خوزستان 0 1393/06/14 18:50
هفته 22 فولاد خوزستان 0 پيکان تهران 0 1393/12/17 16:30
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 پيکان تهران 0 فولاد خوزستان 5 1391/07/05
هفته 27 فولاد خوزستان 3 پيکان تهران 1 1391/12/04
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 فولاد خوزستان 6 پيکان تهران 0 1389/06/26
هفته 26 پيکان تهران 0 فولاد خوزستان 2 1389/12/22
لیگ 8889
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 1 1388/05/23
هفته 19 پيکان تهران 1 فولاد خوزستان 1 1388/09/20
لیگ 8788
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 فولاد خوزستان 2 پيکان تهران 2 1387/08/17
هفته 31 پيکان تهران 0 فولاد خوزستان 1 1388/01/14
لیگ 8586
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 1 پيکان تهران 0 فولاد خوزستان 1 1385/06/18
هفته 16 فولاد خوزستان 0 پيکان تهران 1 1385/11/06
لیگ 8384
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 0
هفته 21 پيکان تهران 0 فولاد خوزستان 1
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 فولاد خوزستان 0 پيکان تهران 0 1381/10/13
هفته 23 پيکان تهران 2 فولاد خوزستان 1 1382/02/29