لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 استقلال خوزستان 0 پارس جنوبي جم 1 1396/06/02 20:30 غدیر
هفته 20 پارس جنوبي جم 1 استقلال خوزستان 1 1396/10/28 15:00 تختی