لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 5 صنعت نفت آبادان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/31 20:30 تختی
هفته 20 ذوب آهن اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 1 1396/10/28 15:00 نقش جهان
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 صنعت نفت آبادان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1395/09/05 16:15 تختی
هفته 26 ذوب آهن اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/01/17 17:45 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9192
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 صنعت نفت آبادان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1391/09/08
هفته 33 ذوب آهن اصفهان 6 صنعت نفت آبادان 0 1392/02/15
لیگ 9091
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 ذوب آهن اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 3 1390/08/27
هفته 30 صنعت نفت آبادان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1390/01/25
لیگ 8990
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 صنعت نفت آبادان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1389/06/02
هفته 23 ذوب آهن اصفهان 6 صنعت نفت آبادان 0 1389/11/29
لیگ 8687
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 ذوب آهن اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 1 1386/09/06
هفته 32 صنعت نفت آبادان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1386/02/22
لیگ 8182
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 صنعت نفت آبادان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1381/09/29
هفته 21 ذوب آهن اصفهان 2 صنعت نفت آبادان 3 1382/02/17