لیگ 96971
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال تهران 0 استقلال خوزستان 0 1396/05/13 21:00 آزادی
هفته 17 استقلال خوزستان 0 استقلال تهران 3 1396/10/07 15:00 غدیر
لیگ 95961
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر
هفته 17 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 1395/10/28 16:40 آزادی
لیگ 9495
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 1 1394/07/29 16:45 آزادی
هفته 24 استقلال خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/01/15 18:55 غدیر
لیگ 9394
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0 1393/05/17 19:30
هفته 17 استقلال خوزستان 4 استقلال تهران 4 1393/09/20 16:20
لیگ 9293
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 0 1392/06/09 19:00
هفته 22 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0 1392/10/21 16:40